Algemene Voorwaarden

Hieronder vind je de Algemene Voorwaarden van Huisnet. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing zodra je gebruik maakt van de genoemde website of daarop aangeboden diensten. Deze algemene voorwaarden informeren je over je rechten en plichten bij het gebruik van deze website. Lees ze daarom goed door voordat je de website gaat gebruiken.

Over Property Portals BV

Property Portals BV exploiteer vastgoed - en woning gerelateerde merken via het internet binnen Nederland. Het bedrijf biedt een groeiend aantal merken en producten met als doel de consument te voorzien van gegevens, inspiratie en kennis rondom woningen en hen in contact te brengen met de professionele makelaar. De merken richten zich op de koopwoning en huurwoning markt. Op dit moment bestaat de portefeuille uit de merken koopwoning.com, mijnhuren.nl en huisnet.nl. Property Portals BV is statutair gevestigd te Barendrecht, Kamer van Koophandel: 77819764, (hierna: “PP”)

Huisnet heeft als doel de volledige levenscyclus van een woning te ondersteunen waaronder het kopen, verkopen, huren, verhuren, financieren, verbouwen en inrichten van de woning. Hiervoor zal Huisnet worden uitgebreid met diverse diensten en producten die helpen dit proces te vergemakkelijken.

Functioneren van deze website

PP stelt alles in het werk om Huisnet goed te laten functioneren en permanent toegankelijk te houden. PP kan echter niet garanderen dat de website te allen tijde toegankelijk zijn of naar behoren functioneren. PP aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade als gevolg van het verminderd of tijdelijk niet functioneren van de website. PP garandeert niet dat de op deze website aangeboden informatie en materiaal up to date, compleet en/of accuraat is, vrij van fouten of van gebreken en/of virussen. PP garandeert niet dat dergelijke fouten en/of gebreken in deze websites hersteld zullen worden.

Indien je fouten constateert omtrent de gegevens op deze website die aannemelijker wijs niet door PP maar door derden (Makelaar en/of verkoper of verhuurder) zijn geplaatst, raden wij je aan contact op te nemen met de aanleverende partij.

Door het gebruik en/of aanmelding op deze website vrijwaar je PP van alle schade als gevolg van aanspraken van derden ter zake van de overtreding of het niet naleven van deze Voorwaarden, dan wel tegen aanspraken die anderszins verband houden met of voortvloeien uit jouw gebruik van haar websites.

Informatie op deze website

PP redigeert de op haar sites aangeboden informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid en besteedt de grootst mogelijke zorg aan de openstelling van de websites. Onvolkomenheden kunnen echter voorkomen, waardoor PP de juistheid en volledigheid van de getoonde gegevens niet kan garanderen.

Jouw mail adres

Het email adres wat je gebruikt bij inschrijving, kan worden gebruikt voor email marketing door PP. Deze berichten zijn informatief en/of commercieel van aard. Indien je geen mail wenst te ontvangen, kun je onderaan de betreffende mail jezelf uitschrijven. Je zult dan niet automatisch worden uitgeschreven op de websites van PP en je kunt dus gewoon gebruik blijven maken van alle gratis functionaliteit. Uiteraard wordt het op prijs gesteld indien je ons de kans geeft op deze manier de kosten van de gratis te gebruiken websites te dekken.

Gebruik van de website

Als gebruiker van deze website dien je jezelf op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is onder andere niet toegestaan om (de inhoud van) de website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, openbare orde of de goede zeden.

In het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan:
(a) Inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van PP en/of derden;
(b) Het doen van afbreuk makende, onrechtmatige of misleidende mededelingen;
(c) Het verspreiden van wettelijk verboden materiaal;
(d) Ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website. Het is slechts toegestaan om één kopie van het op deze website ter beschikking gestelde materiaal te downloaden voor eigen, niet-commercieel gebruik. Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van PP, het beschikbaar gestelde materiaal anderszins te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te “reverse engineren”, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en/of te exploiteren. Het is slechts toegestaan om een hyperlink (een technisch commando, dat verwijst naar deze websites, waarbij de website binnen de kaders van de betreffende website verschijnt) aan te brengen, indien PP daartoe voorafgaand haar schriftelijke toestemming heeft verleend. Verzoeken tot het aanbrengen van een hyperlink, kun je richten aan info@propertyportals.nl

Ingeval je je niet houdt aan voornoemd toegestane gebruik, behoudt PP zich het recht voor om de uit dit niet-toegestane gebruik voortvloeiende schade op jou te verhalen.

Als je de websites vanuit andere landen dan Nederland gebruikt, ben je verantwoordelijk voor de naleving van geldende lokale wetgeving.

Informatie van derden

De websites bevatten (hyper)links en verwijzingen naar websites van derden. De inhoud van de websites waarnaar wordt verwezen is door PP niet geverifieerd. De verwijzing betekent niet dat PP de op of via deze websites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. PP geeft dan ook geen garantie voor de toegankelijkheid en de inhoud van de betreffende websites en aanvaardt op generlei wijze aansprakelijkheid voor het functioneren van of voor de informatie op deze websites.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

PP aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst, die het directe of indirecte gevolg is van het gebruik van deze website.

Toepasselijk recht

Op deze website en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter in Nederland.

Wijzigingen

PP kan de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze website aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.

Cookies

Deze website maakt beperkt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine bestanden die worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van je computer. Cookies beschadigen je computer of de bestanden die op uw computer staan niet. Cookies zijn ook niet persoonlijk herleidbaar en bevatten geen persoonlijke gegevens of e-mail adres. Het is een code waarmee jouw computer kan worden herkend. Cookies worden op deze website gebruikt om het gebruik te vergemakkelijken. Zo hoeft je niet telkens een wachtwoord in te voeren als je een woning wilt bewaren, een Oproep wilt doen of een Contactformulier wilt versturen naar een makelaar of andere aanbieder.

PP gebruikt zelf geen cookies om advertenties op andere websites die je bezoekt beter op jouw behoeften en interesses af te stemmen. Zo maakt deze site geen gebruik van de mogelijkheid om op andere websites dan deze voor jou relevante advertenties te tonen. Echter, sommige advertenties en commerciële uitingen op de website worden rechtstreeks door derde partijen geplaatst. Deze partijen kunnen soms gebruik maken van gegevens als jouw IP adres en/of cookies plaatsen om bij te houden welke advertenties reeds aan je zijn getoond. Hier heeft PP geen invloed op.

Je kunt zelf beslissen of je cookies wilt accepteren of weigeren of dat je via de browser op de hoogte wordt gesteld wanneer er een cookie wordt geplaatst. Hiervoor dien je de instellingen in je browser aan te passen. Aangezien iedere browser anders is, verwijzen we je naar het “help” menu van jouw browser(s). Meer informatie over dit onderwerp vind je op de website van de consumentenbond Consumentenbond Cookies Verwijderen

Lees voor onze Privacy Policy ook privacy policy

Vragen?
Mocht je nog vragen hebben omtrent onze Gebruiksvoorwaarden, neem dan gerust contact met ons op via:

Deze Algemene Voorwaarden zijn aangepast op 21 februari 2020